Ważna informacja dla rodziców

Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 1. Szkoła w okresie czasowego ograniczonego jej funkcjonowania pracuje w godz. od 8.00 do 16.00, przy czym interesanci przyjmowani są w ograniczonym zakresie, a większość spraw załatwianych jest telefonicznie, mailowo lub przez dziennik elektroniczny.
 2. Wszyscy nauczyciele zaczynają pracę o tej samej porze tj. o godz. 9.00
 3. z nauczycieli pełni dyżur za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej OFFICE przez tyle godzin, ile ma danego dnia lekcji – zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć (planem lekcji), odliczając okienka.
 4. W czasie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują materiały przygotowane samodzielnie oraz udostępnione przez MEN, na platformie epodreczniki.pl oraz oferty edukacyjne na kanałach telewizyjnych i z innych dostępnych zasobów internetowych, pamiętając by udostępniane treści uwzględniały specyfikę przedmiotu i były dostosowane do poziomu i możliwości uczniów.
 5. W ramach obowiązującego nauczycieli dotychczasowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami do czasu zawieszenia zajęć, nauczyciele przesyłają materiały, prowadzą zajęcia online, wyjaśniają niezrozumiałe zagadnienia, kontaktując się z uczniami za pomocą maili czy komunikatorów.
 6. Uczniowie zapoznając się z nowymi zagadnieniami, mają możliwość uzyskania pomocy w zrozumieniu nowych treści, kontaktując się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, platformę OFFICE, a w przypadku komunikatorów internetowych, wideokonferencji, w sposób ustalony wcześniej z prowadzącym zajęcia.
 7. Lekcje online odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu w dni, w które nauczyciel ma zajęcia z daną klasą zgodnie z planem. Lekcje te nie powinny trwać dłużej niż 30 min. (w przypadku 1 godziny lekcyjnej), 1,5 h (z przerwą, w przypadku zajęć blokowych)-co zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy komputerze.
 8. Uczniowie potwierdzają swoją gotowość do pracy przez codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego.
 9. Wychowawcy przez cały czas pełnią dotychczasową rolę wychowawczo-opiekuńczą w stosunku do swoich uczniów. Kontaktują się ze swoimi wychowankami oraz ich rodzicami przy pomocy dziennika elektronicznego i koordynują komunikacje z innymi nauczycielami.
 10. Wychowawcy monitorują logowanie się uczniów swojej klasy do dziennika i odnotowują osoby, które nie zalogowały się danego dnia oraz wyjaśniają przyczynę braku aktywności.
 11. Rodzice uczniów mogą konsultować się z nauczycielami za pośrednictwem dziennika lub mailowo (na pocztę OFFICE).
 12. Nauczyciele mają prawo oceniać odsyłane, wykonane przez uczniów prace zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania .
 13. Brak odesłania wykonanego zadania zaznaczane jest jako „bz” (brak zadania) lub „np.” (nieprzygotowanie).
 14. Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w ramach zdalnej nauki mogą być testy lub sprawdziany online, za które nauczyciel może wstawić ocenę z wagą zgodną z PZO.
 15. Sprawdziany online muszą być zapisane z tygodniowym wyprzedzeniem w zakładce „sprawdziany” klasy, tak, aby były widoczne dla innych nauczycieli (zgodnie z PZO – maksymalnie 3 sprawdziany w tygodniu).
 16. Wszystkie oceny wystawione przez nauczycieli są wpisane do dziennika elektronicznego i stanowią źródło informacji dla uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
 17. z realizacji nowych treści w czasie nauczania na odległość może odbyć się po wznowieniu zajęć w Szkole, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu w dzienniku.
 18. Biblioteka szkolna i pedagog szkolny wspierają uczniów, rodziców i nauczycieli, udostępniając za pośrednictwem dziennika i poczty elektronicznej propozycje różnych ciekawych inicjatyw, materiałów, które wspomagają realizację edukacji na odległość oraz wspierają ich w rozwiazywaniu problemów związanych z brakiem kontaktów z rówieśnikami i koniecznością odosobnienia.

Procedura obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od dnia 25.03.2020r.