informcvja

Ważne informacje

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych .

Od 25 maja br.:

  • możliwość praktyk zawodowych uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w miejscu ich realizacji, po spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Wyżej wymienione zajęcia mogą być realizowane z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.