Poniżej umieszczamy dla Państwa listę służbowych adresów mailowych do nauczycieli. Mamy nadzieję że usparawni to kontakt z nami.Na te e-maile prosimy też kierować wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące nowego materiału.

Dla uczniów- d pobrania

Uwaga

Szczegółowe zadania znajdują się w dzienniku elektronicznym. Wiemy, że nie każdy z rodziców jest w stanie pomóc własnemu dziecku w nauce. Rodzice oddają dziecku tyle odpowiedzialności za naukę, ile ono jest w stanie podjąć.

Drodzy uczniowie

W dniach 12.03.2020 – 10.04.2020 ze względu na zagrożenie koronawirusem szkoła jest zamknięta.

W ważnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 393 957

SZANOWNI RODZICE

Zajęcia w szkole, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostają zawieszone na okres dwóch tygodni (od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020r.)

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż nauczyciele będą kontaktować się z Wami za pomocą:

    dziennika elektronicznego;

    komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

    w formie papierowej przesłane pocztą, wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;

    kontakt telefoniczny

Ważne


W przypadku uczniów ,u których rodzice nie korzystają z dziennika elektronicznego , kontakt

ucznia z nauczycielem i rodzica z nauczycielem należy nawiązać poprzez służbowe adresy      e-mail (zakładka do pobrania)


PROSIMY:

    Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

    Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

    W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Przydatne linki:

  • https://www.gov.pl/
  • https://www.kuratorium.lodz.pl/
  • https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


DRODZY UCZNIOWIE

Zajęcia w szkole, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, zostają zawieszone na okres dwóch tygodni (od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020r.)

Przerwa wydłużona do 10.04.2020r. 


Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne od 25.03.2020r.-10.04.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.


W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, iż nauczyciele będą kontaktować się z Wami za pomocą:


    dziennika elektronicznego;

    komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

    w formie papierowej przesłane pocztą, wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;

    kontakt telefoniczny


Prosimy:

    Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt 

z wychowawcą i nauczycielami

    Organizują naukę własną w domu poprzez:

https://epodreczniki.pl/,      

https://cke.gov.pl/,          

 https://www.oke.waw.pl/,

    Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

    Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

    Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 

    Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 

i w Internecie.

    Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji 

z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).


Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

Przerwa w funkcjonowaniu Szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

Przydatne linki:


W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


Skip to content