Prowadząca: Ewa Karwat

W klasie I szkoły branżowej

Temat: Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi.

Treści tematu zgodne z podstawą programową nauczania geografii oraz z  planem wynikowym nauczania geografii w klasie I szkoły branżowej.

Umiejętności kluczowe:

– sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

– wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji.

Cel ogólny:

Wiedza geograficzna:

– poznawanie terminologii geograficznej,

– poznawanie zróżnicowania geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych oraz ich uwarunkowań i konsekwencji.

Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce:

– korzystanie z map fizyczno-geograficznych, zdjęć, rysunków, materiałów źródłowych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych,

– interpretowanie treści różnych map.

Kształtowanie postaw:

– rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.

Cel szczegółowy:

– wyjaśnienie przebiegu głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi ( wulkanizm, trzęsienia ziemi ).

Metody:  wizualna, słowna, pogadanka, dyskusja

Forma pracy:  grupowa

Środki dydaktyczne: komputer, film, prezentacja multimedialna.

PRZEBIEG LEKCJI

Etap Planowane aktywności
nauczyciela ucznia
I. Część wstępna N: wita uczniów, sprawdza obecność. N: nawiązuje do wcześniejszego tematu –  „Tektonika płyt litosfery” i prosi o podanie przyczyn i konsekwencji płytowej budowy skorupy ziemskiej. N: udostępnia prezentacje,  podaje cel dzisiejszej lekcji – wyjaśnienie przebiegu głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi ( wulkanizm, trzęsienia ziemi ), prosi o zapisanie tematu lekcji. U: witają nauczyciela. U: podają przyczyny i konsekwencje płytowej budowy litosfery.       U: zapisują temat lekcji.
II. Część główna N: wykorzystując prezentację wyjaśnia przyczyny powstawania –  animacja trzęsienia ziemi. N: prezentuję mapę świata z obszarami występowania trzęsień ziemi i wulkanów. – Pacyficzny Pierścień Ognia.   N: projekcja filmu: https://youtu.be/59OotrEl6sQ N: inicjuje rozmowę na temat konsekwencji trzęsienia ziemi i sposobów ochrony przed skutkami trzęsienia ziemi.   N: projekcja filmu: https://youtu.be/HB2jgJJG2is N: omawia rodzaje skali trzęsienia ziemi. N: prezentuje podstawowe elementy budowy wulkanu, przedstawia klasyfikacje wulkanów i produktami erupcji wulkanicznej. N: projekcja filmu: https://youtu.be/zGgm1Kl3S-U N: prosi uczniów o zaobserwowanie, podczas projekcji filmu, jakie są produkty erupcji wulkanicznej. N: poleca zapisanie w zeszycie następujących hasłami: epicentrumfumarolagejzerhipocentrumlawamagmasejsmografwulkan U: na polecenie n-la analizują mapę fizyczną świata i odczytują z niej występowanie obszarów sejsmicznych i rozmieszczenie wulkanów – Pacyficzny Pierścień Ognia.     U: oglądają film.   U. uczestniczą w rozmowie.  Wymieniają sposoby ochrony przed skutkami trzęsienia ziemi. U: oglądają film prezentujący technologię budownictwa w Japonii. U: zapoznają się z rysunkami, planszami zawartymi w prezentacji nauczyciela.   U: oglądają film, po czym wymieniają produkty erupcji wulkanicznej. U: zapisują w zeszycie przedmiotowym ważne terminy z dopiskiem            „ zapamiętaj ich znaczenie”.          
III. Część końcowa N: podsumowuje lekcję. N: podaje i omawia pracę domową – Przygotuj prezentację na temat zjawisk wulkanicznych na świecie, uwzględnij w niej przykłady różnych rodzajów wulkanów oraz omów największe erupcje. N: podaje kryteria oceny pracy domowej oraz termin  przesłania pracy nauczycielowi. N: kończy lekcję, żegna uczniów.   U: słuchają, zadają pytania. U: zapisują do zeszytów temat pracy samodzielnej.         U: żegnają nauczyciela.

Ocenie podlegać będzie:

– aktywność na lekcji,

– przesłanie pracy samodzielnej, domowej.

Kryteria oceny pracy samodzielnej.

Konieczne (2): Uczeń:

– wymienia wulkanizm, jako jeden z głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi, przedstawia podział wulkanów.

Podstawowe (3): wyjaśnia przebieg procesu wulkanizmu, który prowadzi do urozmaicenia powierzchni Ziemi, opisuje budowę wulkanu.

Rozszerzające (4): wskazuje lokalizację wulkanów na Ziemi.

Dopełniające (5): opisuje prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i procesów geologicznych na Ziemi.

Rozszerzające (6): – omawia największe erupcje.

Skip to content