Prowadzący: Robert Pietras

23.11.2020r.

w klasie 3

Temat: Graniastosłupy.

Treści tematu zgodne z podstawą programową nauczania matematyki oraz z  planem wynikowym nauczania dla Branżowej Szkoły I Stopnia autorstwa Doroty Ponczek oraz podręcznikiem Matematyka dla Zasadniczych Szkół Zawodowych cz. 2 autorstwa Wojciecha Babińskiego i Karoliny Wej. Nr ewid. MEN 573/2012/2015

Umiejętności kluczowe:

– stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych,

– radzenia sobie z nietypowością i złożonością,  

Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z rodzajami graniastosłupów, oraz przekątnymi graniastosłupów i ich ścian.

Cel szczegółowy: zastosowanie zdobytej wiedzy do  praktycznej umiejętności rozpoznawania i rysowania graniastosłupów.

Metody:  wizualna, słowna, pogadanka, ćwiczenia

Forma pracy:  indywidualna

Środki dydaktyczne: komputer, film, prezentacja multimedialna.

PRZEBIEG LEKCJI

Etap Planowane aktywności
nauczyciela Ucznia
I. Część wstępna ● Wita się z uczniami, sprawdza obecność.   ● Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z figurami przestrzennymi –    graniastosłupami.    Podaje temat: „Graniastosłupy”.    Prosi o zapisanie tematu lekcji w zeszytach. ● Witają nauczyciela       ● Zapisują
II. Część główna ● Celem dzisiejszej lekcji będzie zdobycie podstawowych informacji:    co  to jest graniastosłup, co to jest graniastosłup prawidłowy i prosty.    Omówimy również  jakie odcinki nazywamy przekątnymi    graniastosłupów i jakie odcinki nazywamy przekątnymi ich ścian.   Projekcja filmu: „Co to jest graniastosłup?”. https://pistacja.tv/film/mat00520-co-to-jest-graniastoslup-co-to-jest-graniastoslup-prawidlowy?playlist=603 Zapisanie pod tematem lekcji notatki z filmu – „ZAPAMIĘTAJ”.   Zaprezentowanie definicji graniastosłupa wraz z rysunkami: https://www.matemaks.pl/graniastoslupy.html   Projekcja filmu: „Odcinki w graniastosłupach”. https://pistacja.tv/film/mat00521-odcinki-w-graniastoslupach?playlist=603   Zapisanie pod tematem lekcji notatki z filmu – „ZAPAMIĘTAJ”.                 ● Uczniowie oglądają film i prezentację.     ● Zapisują do zeszytów kluczowe informacje z prezentowanych filmów.    
III. Część końcowa ● Podsumowanie lekcji   ● Zadanie i omówienie pracy domowej. ( zdjęcie notatki z lekcji, przesłanie do nauczyciela).   ●  Ocena – po przesłaniu pracy domowej.   ● Słuchają, odpowiadają.   ● Zapisują do zeszytów.          

Ocenie podlegać będzie:

– aktywność na lekcji,

– przesłanie zdjęcia notatki z lekcji,

Kryteria oceny:

Dopuszczający (2): określa liczbę ścian, wierzchołków  i krawędzi graniastosłupów.

Dostateczny (3): sporządza rysunek graniastosłupa.

Dobry (4): rysuje siatkę graniastosłupa prostego, mając dany jej fragment.

Bardzo dobry (5): oblicza długości przekątnych graniastosłupów prostych.

Celujący (6): oblicza miary kątów między odcinkami w graniastosłupach.

Skip to content