Klasa 1 b

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Sebastian Skrobisz

Rok szkolny 2020/2021

Temat:  Present Simple, Present Continuous – porównanie czasów

Czas trwania zajęć: 45min., zajęcia zdalne – platforma Teams

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności praktycznego korzystania z wiedzy teoretycznej
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia
 • przetwarzanie usłyszanych informacji w języku angielskim
 • uczeń ogląda film w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi zbudować zdanie twierdzące, pytające i przeczące w każdym
  z omawianych czasów gramatycznych
 • uczeń potrafi budować krótkie odpowiedzi
 • uczeń przedstawia zasady dodawania do czasownika końcówek „-s”, „-ing”,
 • uczeń wymienia wyrazy charakterystyczne dla omawianych czasów

Metody pracy:

 • komunikacyjna
 • bezpośrednia
 • zabawy językowe – odgadywanie zdjęć, memory game 

Formy: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: Filmy video, podręcznik New English File – wydawnictwo Oxford, slajd w prezentacji Mentimeter, dokument tekstowy Google edytowany przez uczniów, zdjęcia, prezentacja multimedialna Power Point, quiz Wordwall, aplikacja Padlet.

Sposoby ewaluacji

 • ocenienie uczniów najbardziej aktywnych na lekcji
 • podsumowanie pracy całej klasy
 • pytanie do uczniów co podobało im się w zajęciach, a co chcieliby zmienić

 Przebieg zajęć :

 1. Przedstawienie tematu zajęć i formy pracy na lekcji.
 2. Prezentacja Grammar Bank – przypomnienie zastosowania czasu Present Simple
  i Present Continuous za pomocą filmów ze scenkami sytuacyjnymi oraz interaktywnych plansz.
 3. Interaktywna karta pracy – uczniowie wypełniają interaktywną kartę pracy
  z ćwiczeniami: dodawanie końcówek do czasowników.
 4. Listening –  wysłuchanie fragmentów nagrań – rozwiązywanie ćwiczeń typu true/false
 5. Interaktywna karta pracy – Ćwiczenia na zastosowanie czasu Present Continuous.
 6. Interaktywna karta pracy – Reading – uczniowie czytają krótki tekst, a następnie poprawiają błędne informacje w zdaniach (zastosowanie czasu Present Simple).
 7. Interaktywna karta pracy – Uczniowie odsłuchują zdanie twierdzące a ich zadaniem jest transformacja tego zdania na pytanie i przeczenie – w formie ustnej.
 8. Praca domowa – zadaniem domowym jest napisanie własnych zdań z użyciem omawianych czasów gramatycznych (3 zdania dotyczące życia codziennego, 3 zdania na temat tego co w danej chwili wykonują członkowie rodziny ucznia).
 9. Podsumowanie lekcji.
Skip to content